AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Najbliższe wydarzenia

18.12.2014 Nowe publikacje projektu!
Pierwsza z publikacji, zatytułowana „Rekomendacje w zakresie współpracy OPS/PCPR z PUP” jest wspólnym dziełem...

16.12.2014 Relacja z posiedzenia Rady...
Spotkanie odbyło się 15 grudnia i było poświęcone podsumowaniu wszystkich wydarzeń w ramach Regionalnej Platformy...

15.12.2014 Podsumowanie spotkania grupy...
Spotkanie odbyło się w dniu 12 grudnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego....

Jesteś tutaj: Strona główna

Podsumowanie 2014 roku w projekcie

Mijający rok był bardzo aktywny w projekcie, o czym świadczy duża liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Małopolski, którzy skorzystali ze szkoleń, doradztwa, studiów podyplomowych czy spotkań w ramach Regionalnej Platformy Współpracy. 

Szkolenia
W 2014 roku przeprowadzono szkolenia w 21 obszarach tematycznych, w których wzięło udział łącznie 1595 uczestników. Szkolenia dotyczyły m.in. takich obszarów, jak prowadzenie treningów umiejętności społecznych z osobami niepełnosprawnymi, agresja wśród rówieśników w placówce opiekuńczo-wychowawczej, wykorzystanie metody dialogu motywującego w pracy z trudnym klientem, komunikacja wewnętrzna i rozwiązywanie konfliktów w zespole, współpraca OPS z PUP w aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych, praktyczne wykorzystanie genogramu w pracy z rodziną czy metody aktywizacji osób starszych w środowisku lokalnym.

Usługi doradcze
W ramach projektu udzielono aż 525 usług doradczych. Warto zaznaczyć, że usługi doradcze świadczone w ramach projektu cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W ciągu ostatnich dwóch lat spośród wszystkich ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie (łącznie 201 instytucji) z naszego doradztwa skorzystało ich aż 96 procent (193 instytucje). Usługi są świadczone zarówno przez doradców zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Doradztwo było udzielane w następujących obszarach:

  • Upowszechnienie pracy socjalnej
  • Stosowanie przepisów PZP
  • Realizacja i rozliczanie projektów systemowych w poddziałaniach 7.1.1 i 7.1.2
  • Monitoring i ewaluacja w projektach systemowych
  • Wprowadzanie danych do systemu PEFS
  • Budowanie partnerstw publiczno-społecznych
  • Wdrażanie indywidualnych planów wsparcia i aktywizacji mieszkańców DPS
  • Rozwiązywanie problemów mieszkańców placówek nadużywających alkoholu
  • Kierowanie i zarządzanie superwizyjne w pomocy społecznej

Regionalna Platforma Współpracy
Wiele wydarzeń odbyło się także w ramach Regionalnej Platformy Współpracy. Grupy tematyczne spotkały się 29 razy, dwukrotnie zebrała się również Rada Platformy. Powstały 2 nowe grupy tematyczne – ds. domów pomocy społecznej oraz Konwent Dyrektorów PCPR. Warto zaznaczyć efekty tych prac. Grupa ds. współpracy OPS/PCPR z PUP przygotowała publikację dotyczącą współdziałania instytucji pomocy i integracji społecznej z urzędami pracy. Grupa ds. Ośrodków Interwencji Kryzysowej wypracowała Małopolski Model Funkcjonowania OIK. Grupa ds. domów pomocy społecznej przygotowała natomiast małopolski model placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych. Pozostałe grupy (ds. systemu pieczy zastępczej, wspierania rodziny, projektów systemowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Konwent) pracowały nad bieżącymi rozwiązaniami problemów w zakresie pomocy i integracji społecznej. W spotkaniach łącznie wzięło udział ponad 230 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, a także urzędów pracy z Małopolski.

Wizyty studyjne
Dużą popularnością cieszyły się również wizyty studyjne, których zrealizowaliśmy 6. Wizyty odbyły się w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej; MGOPS w Busku-Zdroju (poznaliśmy działanie tamtejszych spółdzielni socjalnych); GOPS w Kętach (działanie projektu systemowego), MOPS w Rudzie Śląskiej (mieszkania chronione dla seniorów), Domu Dziennego Pobytu Rodzina w Zabrzu oraz DPS w Zebrzydowicach.

Studia podyplomowe i specjalizacje
W mijającym roku duża grupa małopolskich pracowników ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: interwencja kryzysowa, gerontologia społeczna oraz mediacje rodzinne. Dzięki wsparciu realizowanemu w ramach projektu w roku akademickim 2013/2014 aż 130 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu Małopolski podniosło swoje kwalifikacje. W 2014 rozpoczęła się kolejna edycja studiów w zakresie interwencji kryzysowej, które podjęło 30 osób. W tym roku zakończyły się również szkolenia specjalizacyjne I stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz szkolenia specjalizacyjne II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. W roku akademickim 2013/2014 aż 100 pracowników z Małopolski podniosło swoje kwalifikacje w ramach specjalizacji.

Kampania społeczna "Rozmówki polsko-polskie"
Ważnym wydarzeniem była również kampania społeczna pod nazwą „Rozmówki polsko-polskie”, która miała na celu uwrażliwienie Małopolan na kwestię poprawy relacji sąsiedzkich, promocję dobrych wzorów zachowań, kształtowanie postawy odpowiedzialności społecznej oraz otwartości i pomocniczości w stosunku do drugiego człowieka. Kampania prowadzona była wielokanałowo: poprzez citylighty w małopolskich miastach, artykuły prasowe, spoty radiowe, działania na facebooku oraz filmy promocyjne wyświetlane na ekranach LCD w komunikacji miejskiej.

W przyszłym roku planowane jest dalsze świadczenie wsparcia dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Małopolski. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor