AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Najbliższe wydarzenia

30.11.2015 Ocena wsparcia świadczonego...
Głównym celem przeprowadzonej ewaluacji była ocena wzrostu poziomu jakości usług świadczonych przez instytucje...

19.11.2015 Podsumowanie Rady Regionalnej...
Posiedzenie otworzyła Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pani Wioletta Wilimska, która...

12.11.2015 Spotkanie grup ds....
Spotkanie odbędzie się w dniu 24 listopada 2015 roku w godzinach 10.00-13:00 w sali nr 414 Urzędu Marszałkowskiego...

Jesteś tutaj: Strona główna

Zakończenie pracy projektu "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej"


W ramach zakończonej 30 listopada 2015 roku ostatniej edycji projektu szkoleniowego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie tysiące pracowników pomocy i integracji społecznej z Małopolski wzbogaciło swoją wiedzę w ramach m.in. szkoleń, doradztwa, studiów i specjalizacji.


Ostatnia edycja projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej” realizowana była w latach 2013-2015. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. Celem projektu było rozwijanie aktywnych form integracji społecznej oraz poprawa skuteczności i jakości funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej w Małopolsce.

Szkolenia i wizyty studyjne

Łącznie w ramach projektu w latach 2013-2015 zrealizowano 57 tematów szkoleniowych, w ramach których przeszkolono 2435 osoby. Część z osób uczestniczyła w kilku szkoleniach, w związku z czym łącznie wydano 3581 zaświadczeń.  W tym czasie odbyło się również 16 wizyt studyjnych w miejscach, w których stosowane były nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy i integracji społecznej.

Specjalistyczne doradztwo

W ramach projektu świadczono doradztwo w formie osobistych konsultacji, telefonicznie, on-line oraz  w siedzibie beneficjenta w odpowiedzi na zgłaszane problemy i zapotrzebowanie ze strony jednostek pomocy  i integracji społecznej. W okresie realizacji projektu wsparcie doradcze uzyskało 338 jednostki (w tym 100% OPS i PCPR w Małopolsce) w ramach 1744 usług doradczych. Wsparcie doradczego udzielane było w poniższych zakresach tematycznych: 

 • stosowanie przepisów Prawa Zamówień Publicznych,
 • kontrola zarządcza z uwzględnieniem stosowania ustawy pzp
 • budowanie partnerstw publiczno-społecznych. Zakładanie i funkcjonowanie CIS, KIS, ZAZ
 • upowszechnianie pracy socjalnej, metody pracy socjalnej
 • struktura systemu wspierania rodziny i organizacji pieczy zastępczej
 • organizacja  superwizji i zarządzanie superwizyjne w  pomocy społecznej
 • zarządzanie i rozliczanie projektów EFS

Studia podyplomowe i specjalizacje

W ramach projektu przeprowadzono studia podyplomowe z zakresu mediacji rodzinnych (70 uczestników), gerontologii społecznej (30 uczestników), interwencji kryzysowej (60 uczestników) oraz szkolenia specjalizacyjne w zawodzie pracownik socjalny I stopnia (50 uczestników) i II stopnia (50 uczestników). W wyniku tych działań 159 osób podniesiono kwalifikacje kadr podmiotów pomocy i integracji społecznej, co stanowiło cel szczegółowy projektu. W wyniku przeprowadzenia szkoleń z zakresu specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w Małopolsce podwoiła się liczba pracowników socjalnych z II stopniem specjalizacji (w 2013: 46 osób, w 2014: 96 - wzrost o 50 osób),  o ponad 12% wzrosła liczba pracowników socjalnych z I stopniem specjalizacji (w 2013: 401 osób, w 2014: 451; wzrost o 50 osób). 

Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego w regionie

W latach 2013-2015 zorganizowano 86 spotkań grup tematycznych w ramach Regionalnej Platformy Współpracy. W ramach Platformy działało 11 grup tematycznych, takich jak:

 • Grupa ds. OIK
 • Grupa ds. przeciwdziałania przemocy
 • Grupa ds. wspierania rodziny
 • Grupa ds. systemu pieczy zastępczej
 • Grupa ds. współpracy OPS/PCPR z PUP
 • Grupa ds. projektów systemowych
 • Grupa ds. DPS
 • Konwent Dyrektorów PCPR
 • Grupa ds. wczesnej interwencji
 • Grupa ds. mieszkań chronionych
 • Grupa ds. Programów Aktywności Lokalnej

Ponadto zorganizowano 38 spotkań inicjujących budowanie lokalnych partnerstw publiczno-społecznych, w efekcie których zawiązano 4 partnerstwa.

Kampanie społeczne

W ramach projektu zrealizowano cztery kampanie społeczne, przy czym 2 zostały nagrodzone w konkursie na najlepsze kampanie społeczne w kategoriach kampanii lokalnych:

 • Pracownicy socjalni - mamy MOC pomagania - 2011 rok
 • Wiekowe zajawkowe! - Najlepsza lokalna kampania społeczna 2012 roku!
 • Owórz głowę na pomoc - rok 2013
 • Rozmówki polsko-polskie - najlepsza kampania społeczna 2014 roku!

Badanie ewaluacyjne – wnioski

W 2015 roku przeprowadzono badanie ewaluacyjne dotyczące wsparcia świadczonego w ramach projektu. Zgodnie z wynikami badania 100% uczestników badania oceniło, że udział w projekcie pozwolił na podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych. Ponad 81% respondentów oceniło stopień wpływu projektu na wzrost kompetencji zawodowych jako co najmniej wysoki (ankieta skierowana do 199 uczestników projektu, którzy skorzystali z przynajmniej z dwóch z czterech możliwych form wsparcia np. szkolenia, studia, specjalizacje I i II st. w zawodzie pracownik socjalny, wizyty studyjne. W efekcie uzyskano zwrot od 66 uczestników). 100 % respondentów uznało, że wsparcie świadczone w ramach projektu wpłynęło na poprawę jakości świadczonych usług i wzrost poziomu skuteczności funkcjonowania instytucji, natomiast 70% oceniło stopień wpływu jako co najmniej wysoki (ankieta skierowana do 118 przedstawicieli kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej, które  skorzystały  przynajmniej z trzech z pięciu oferowanych w ramach projektu form wsparcia (dodatkowo, oprócz wymienionych wyżej, brano tu pod uwagę doradztwo, które było świadczone na rzecz instytucji, a nie konkretnego uczestnika. W efekcie uzyskano zwrot od 42 kierowników).

***

Poprzednie edycje projektu realizowane były już od roku 2008. Początkowo działania projektu ograniczały się do szkoleń. Następnie uzupełniano je o dodatkowe formy, tak, że w ostatniej edycji w latach 2013-2015 działania te złożyły się na opisany powyżej katalog. Serdecznie dziękujemy za lata współpracy.

 

Zespół projektowy "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej"

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor