AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » Doradztwo

Doradztwo

Specjalistyczne doradztwo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu ”Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej” zaprasza Państwa do korzystania ze specjalistycznego doradztwa.

Specjalistyczne doradztwo jest adresowane do Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz do:

  • pracowników i wolontariuszy innych instytucji pomocy i integracji społecznej, których definicja znajduje się w Słowniku terminologicznym w SzOP, realizujący działania w zakresie aktywnej integracji;
  • pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz przedstawicieli innych służb społecznych np. kuratorzy sądowi, policjanci, pracownicy urzędów pracy, pedagodzy, pielęgniarki środowiskowe, asystenci rodziny (w zakresie podnoszenia kwalifikacji na rzecz udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu ich aktywizacji zawodowej oraz w zakresie zespołów interdyscyplinarnych);
  • pracowników samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej w zakresie realizacji ich zadań (np. pracownicy księgowości)

Doradztwo świadczone jest w formie indywidualnych lub grupowych spotkań, a także telefonicznie lub mailowo.

Zasady uczestnictwa w doradztwie określa Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, wizytach studyjnych oraz specjalistycznym doradztwie realizowanych w ramach projektu, który znajduje się w zakładce Regulamin wsparcia uczestników projektu.  

Wsparcie udzielane przez członków zespołu projektu:

1. Realizacja i rozliczanie projektów systemowych w ramach działania 7.1.1 i 7.1.2, Andrzej Jaskuła, tel. 12 639-14-61,  ajaskula@rops.krakow.pl

2. Stosowanie przepisów Prawa Zamówień Publicznych; monitoring i ewaluacja, Barbara Miszker, tel. 12 639-14-40, bmiszker@rops.krakow.pl

3. Rozliczanie i księgowość w projektach; formularz PEFS, Andrzej Jaskuła, tel. 12 639-14-61,  ajaskula@rops.krakow.pl

4. Budowanie partnerstw publiczno-społecznych na poziomie regionalnym, Maciej Sabal, tel. 12 639-14-03, msabal@rops.krakow.pl 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor