AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » FAQ - Prawo zamówień publicznych

FAQ - Prawo zamówień publicznych

1. Stosowanie zasady konkurencyjności  przez JOPS

 

Zasadę konkurencyjności stosują wyłącznie ci beneficjenci PO KL, którzy nie należą do jednostek sektora finansów publicznych. Inaczej mówiąc, są to wszyscy projektodawcy PO KL, którzy nie są zobowiązani do stosowania regulacji wynikających z ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (PZP). Zasada konkurencyjności służy udzielaniu zamówień (dokonywaniu zakupów usług lub towarów) w sposób przejrzysty i konkurencyjny. Mowa tu o zamówieniach przekraczających równowartość w złotych kwoty 14 tys. euro netto, czyli bez podatku od towarów i usług (podatku VAT). Dla takich właśnie zakupów konieczne jest zrealizowanie konkretnej, opisanej w dokumentach PO KL procedury, która doprowadzi do wyłonienia jednego wykonawcy lub ewentualnie większej liczby wykonawców.

 

 

2. Zasada efektywnego zarządzania finansami  w praktyce

 

Zasada ta nie jest formą udzielania zamówienia, ale rozpoznania rynku, czyli w efekcie jej zastosowania beneficjent wie – i potrafi źródła tej wiedzy wskazać – jaka jest rynkowa cena danej usługi lub konkretnego towaru. Tym samym, w wyniku zastosowania zasady efektywnego zarządzania finansami, beneficjent ustala wartość planowanego zakupu i weryfikuje jego cenę po to, aby wydatek, który planuje ponieść był efektywny i racjonalny.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia

Podstawowym obowiązkiem zamawiającego jest dokonanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, a więc taki, który zapewnia, że wykonawcy będą w stanie, bez dokonywania dodatkowych interpretacji, zidentyfikować, co jest przedmiotem zamówienia (jakie usługi, dostawy czy roboty budowlane) i że wszystkie elementy istotne dla wykonania zamówienia będą w nim uwzględnione. Opis przedmiotu zamówienia powinien pozwolić wykonawcom na przygotowanie oferty i obliczenie ceny z uwzględnieniem wszystkich czynników wpływających na nią. Ustawa podaje także, że opisu należy dokonać za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń oraz uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Ustawa w art. 29 ust. 2 zawiera wyraźny zakaz dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zakazane jest więc dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia nie tylko takiego, który utrudnia uczciwą konkurencję, wskazując na konkretny produkt, ale i takiego, który potencjalnie mógłby wpłynąć na konkurencję na rynku. Ustawa, co do zasady, zakazuje też dokonywania opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Dopuszcza jednak posłużenie się wskazaniem znaku towarowego, patentu lub pochodzenia w sytuacjach wyjątkowych - uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia, a jednocześnie, gdy zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, nakładając jednak obowiązek umieszczenia wyrazów "lub równoważny".

 

4. Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia jest dokonywane z uwzględnieniem realiów rynkowych przed wszczęciem postępowania i ma głównie znaczenie proceduralne dla zamawiającego, pozwala mu bowiem zastosować prawidłową procedurę udzielania zamówienia. Zamawiający ma możliwość ujawnienia tej wartości przed terminem składania ofert (np. w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ czy na skutek zapytania wykonawcy), co może być uznane za przejaw zwiększenia konkurencyjności. Od wartości szacunkowej zamówienia należy odróżnić kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający jest zobligowany już delegacją art. 86 ust. 3 p.z.p. do jej podania podczas jawnej sesji otwarcia ofert (bezpośrednio przed otwarciem). Jest to kwota brutto zapewniona w budżecie zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia i w zależności od jego decyzji może ulec zwiększeniu bądź stanowić podstawę do unieważnienia postępowania (w przypadku ceny oferty najkorzystniejszej przekraczającej zdolności finansowe zamawiającego)

 

5. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spełniania jest obligatoryjnym elementem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ). Powinien być on związany z przedmiotem zamówienia i adekwatny do przedmiotu zamówienia. Oznacza to, iż zamawiający nie powinien w sposób nieuzasadniony ograniczać kręgu potencjalnych uczestników postępowania. Weryfikacja spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia wykonawcy następuje w oparciu o wymagane przez zamawiającego dokumenty, których katalog został określony rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231 ).

 

6. Oświadczenie o przynależności do  grupy kapitałowej

 

  

Informacja - oświadczenie

 

Oświadczam, że Wykonawca:

 

□ należy*

□ nie należy

 

do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), o której mowa w art.24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

1  Zaznaczyć właściwy zapis

* W przypadku oświadczenia pozytywnego Wykonawca winien dołączyć listę, o której mowa w art. 26 ust.2 pkt 2d Pzp, zawierającą podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej.

 

*brak jakiegokolwiek wskazania w powyższej informacji oznacza, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), o której mowa w art.24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

……………………………………………………………….

Nazwa, adres Wykonawcy (Pieczęć Wykonawcy)

Miejscowość, data ………………………

 

 

………………………………………………………….

 

Pieczęć i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy


 

7.  Plan zamówień publicznych
Planowanie zamówień publicznych jest istotnym etapem poprzedzającym prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania oraz stanowi podstawę podejmowania decyzji w sferze zamówień publicznych. W planie ujmuje się finansowe zabezpieczenie potrzeb zamawiającego. Potrzeby są związane z realizacją zadań nałożonych na danego zamawiającego, który określa szacunkowe ich wartości w harmonogramie zamówień publicznych, sporządzonym niezwłocznie po zatwierdzonym czy uchwalonym planie finansowym. Wprawdzie żadne przepisy prawa krajowego czy unijnego nie zobowiązują zamawiającego do sporządzania planów zamówień publicznych, są one jednak ważnym elementem zarządzania finansami zamawiającego – potwierdzeniem dokonywania  wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad określonych w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor