AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Aktualności

Konwent Dyrektorów PCPR rozpoczyna praceKonwent Dyrektorów PCPR rozpoczyna prace

28 października odbyło się inauguracyjne posiedzenie Konwentu Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego.Ostateczna decyzja o powołaniu Konwentu zapadła już podczas seminarium dla Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej z miast na prawach powiatu w dniach 29-30.08.2014 r., choć przedstawiciele środowiska sygnalizowali taką potrzebę o wiele wcześniej. Decyzją Rady Regionalnej Platformy Współpracy Konwent działa jako grupa tematyczna w ramach tejże Platformy.

Spotkanie w dniu 28 października rozpoczęła Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Pani Wioletta Wilimska, która przedstawiła genezę powołania takiego gremium. Prelegentka zaznaczyła, że inicjatywa powołania Konwentu wyszła od Dyrektorów PCPR i MOPS z miast na prawach powiatu. ROPS Kraków przychylnie ustosunkował się do tego postulatu i zapewnił wsparcie merytoryczne i organizacyjne, w formule grupy tematycznej w ramach Regionalnej Platformy Współpracy.

W dalszej części Pani Wioletta Wilimska przeprowadziła procedurę wyboru Przewodniczącego Konwentu, który zgodnie z regulaminem wybierany jest bezwzględną większością głosów. Na stanowisko Przewodniczącego jednogłośnie wybrany został Pan Piotr Gofroń – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach. Zastępcą została Pani Romana Gajdek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach. Kadencja Przewodniczącego trwa jeden rok, może być automatycznie przedłużona na rok kolejny. Po wyborze nowy Przewodniczący podziękował za zaufanie i zaznaczył, iż liczy na wsparcie pozostałych uczestników Konwentu, jednocześnie zadeklarował, że będzie starał się reprezentować głosy całego środowiska w Małopolsce. Dyrektor ROPS Kraków zadeklarowała natomiast wsparcie dla Przewodniczącego w pracach powołanego gremium.

Kolejnym punktem wydarzenia była prezentacja założeń Małopolskiego Regionalnego Programy Operacyjnego na lata 2014-2020, które przedstawiła Pani Joanna Liszka – Kierownik zespołu szkoleniowego przy ROPS Kraków. Prelegentka skupiła się na Osi Priorytetowej 9, w której mieszczą się działania związane z instytucjami pomocy i integracji społecznej. Pierwszą część spotkania zakończyło wystąpienie przedstawicielki Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej, która omówiła kwestię Oceny Zasobów Pomocy Społecznej, szczególnie w kontekście uwag do narzędzia, które służy opracowaniu tej oceny.

Druga część spotkania odbyła się z udziałem przedstawicieli ośrodków adopcyjnych, organizatorów pieczy zastępczej z Nowego Sącza oraz Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM. Wziął w niej udział również Pan Marcin Ślusarski, Dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I to właśnie Dyrektor Ślusarski rozpoczął drugą część, w której dokonał wystąpienia dotyczącego programów „Aktywny Samorząd” i „Wyrównywanie różnic między regionami”, a także omówił kwestię algorytmu podziału środków PFRON dla samorządów. Prelegent odpowiadał na pytania uczestników spotkania dotyczących działań związanych z reprezentowaną przez siebie instytucji.

Następnie Dyrektor ROPS Kraków podjęła dyskusję na temat współpracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z ośrodkiem adopcyjnym w kontekście zmian do Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Pani Wioletta Wilimska zaznaczyła, że zmiany dotyczące organizacji szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz ocena sytuacji dziecka przebywającego w pieczy są okazją do zacieśnienia współpracy tych instytucji. Przedstawicielka zespołu Polityki Społecznej ROPS Kraków omówiła szczegółowo zmiany ustawy w tym obszarze. Ta kwestia również wywołała dyskusję, której końcowy wniosek można sprowadzić do potrzeby współdziałania i wzajemnego zaufania.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem ustaleń Konwentu, którego dokonał nowo wybrany Przewodniczący. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor