AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » FAQ - Praca socjalna

FAQ - Praca socjalna

  1. Co powinna zawierać diagnoza potrzeb uczestnika projektu?

Diagnoza potrzeb winna zawierać analizę podstawowych obszarów funkcjonowania społecznego klienta pomocy społecznej  tj. analizę sytuacji rodzinnej, analizę umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, analizę kompetencji rodzicielsko – wychowawczych , analizę.  sytuacji zawodowej, analizę umiejętności poruszania się po rynku pracy , analizę sytuacji społecznej, analizę kompetencji społecznych . W przypadku osób niepełnosprawnych analizę występujących barier.

 

  1. Co powinna zawierać analiza w kwestii występujących problemów społecznych?

Przedmiotowa analiza winna zawierać analizę ilościową oraz jakościową. W analizie ilościowej należy przedstawić wszystkie występujące u klienta problemy społeczne , które zostały wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. W przypadku  kilku problemów należy dokonać gradacji – wskazać dominujące problemy, które w pierwszym rzędzie podlegały będą pracy socjalnej celem ich ograniczenia  bądź wyeliminowania.  Ponadto należy dokonać analizy przyczynowo – skutkowej celem określenia czynników , które są czynnikami powodującymi konkrety problem społeczny.    

 

  1. W jaki sposób należy monitorować postępy uczestnika projektu ?

Postępy uczestnika projektu można monitorować wykorzystując następujące narzędzia : ankieta socjologiczna, opinie specjalistów np. doradca zawodowy, psycholog, pracownik socjalny itp. Karta obserwacji klienta, test wiedzy.

  1.  Kiedy należy  skierować uczestnika projektu do zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym ?

W przypadku, gdy wyniku przeprowadzonej diagnozy potrzeb stwierdzono, iż uczestnik wymaga takiej formy wsparcia. 

 

  1. Kiedy powinien być zawarty kontrakt socjalny z uczestnikiem projektu?

Kontrakt powinien być zawarty w momencie posiadania statusu uczestnika projektu oraz po wykonaniu diagnozy potrzeb i określeniu indywidualnej ścieżki wsparcia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor