AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Aktualności

Na spotkaniu grupy tematycznej o projektach PCPRNa spotkaniu grupy tematycznej o projektach PCPR

W spotkaniu grupy tematycznej ds. projektów systemowych POKL w dniu 11 grudnia br. wzięli udział przedstawiciele PCPR oraz MOPS z miast na prawach powiatu. 


Spotkanie otworzyła kierownik projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej, Joanna Liszka, która przedstawił cele spotkania oraz omówiła działalność  grupy tematycznej ds. realizacji projektów w poddziałaniach 7.1.1 i 7.1.2 w roku 2014. Prelegentka zakomunikowała również, że w obecnym roku zakończyło się wsparcie realizowane przez doradców zewnętrznych, podkreślając przy tym, że doradztwa udzielają pracownicy projektu. Joanna Liszka zaznaczyła również, że na spotkanie w dniu 11 grudnia zaproszeni zostali przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej z miast na prawach powiatu, co wynika z faktu, iż część spotkania będzie poświęcona realizacji zadań skierowanych do osób niepełnosprawnych.

Następnie z prezentacją wystąpiła Karina Boguń, koordynatorka projektu „Damy sobie radę” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. Prelegentka skupiła się na działaniach projektulatach 2013-2014. Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych, a także wsparcie pieczy zastępczej w powiecie. Beneficjenci projektu uczestniczyli w kursach na prawo jazdy, komputerowym, dogoterapii (kynoterapeutycznym I i II stopnia), języków obcych (angielskiego i niemieckiego) lub w warsztatach muzycznych. Były organizowane obozy terapeutyczno-integracyjne oraz wyjazdy rehabilitacyjne. Prelegentka zaznaczyła, że w realizacji projektu ważne było nastawienie na zmiany postaw u uczestników projektu: z roszczeniowej, biernej i zależnej od pomocy instytucjonalnej na aktywną, ukierunkowaną na osiąganie celów osobistych i zawodowych.

Przedstawicielka PCPR Wadowice podkreślała, że do prawidłowej realizacji projektu istotna była odpowiednia diagnoza. W tym celu pracownicy PCPR udali się do niepełnosprawnych mieszkańców powiatu i rozpoznawali ich potrzeby. Dzięki temu, działania w ramach projektu były dostosowane do oczekiwań uczestników. Prelegentka podkreśliła ponadto, że zakończenie projektu (planowane na czerwiec 2015 roku) będzie wielką stratą dla beneficjentów, dla których jest to jedyna szansa aktywizacji społecznej.

W drugiej kolejności opisywany był projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, realizowany pod nazwą „Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim”. Prezentacji dokonała koordynatorka Dorota Stachowicz. W ramach projektu PCPR oferuje nieodpłatny udział w zajęciach treningu kompetencji i umiejętności społecznych, kursy doskonalące indywidualne umiejętności, wyjazdy integracyjne, zajęcia edukacyjne, zajęcia prozdrowotne, klub samopomocy, pomoc w formie pracy socjalnej, dostęp do informacji i porad przydatnych w życiu społecznym, możliwość nawiązywania kontaktów z innymi osobami. Prelegentka zaznaczyła, że w ramach realizowanego przez PCPR Bochnia projektu najważniejsza jest praca socjalna z uczestnikami.

Ostatnim punktem tej części spotkania była prezentacja Ireneusza Barańskiego, który jest koordynatorem projektu realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach pod nazwą „Feniks – na skrzydłach aktywności”. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania mieszkańców powiatu  myślenickiego korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez podniesienie kompetencji społecznych i życiowych oraz podniesienie aktywności zawodowej i kompetencji zawodowych. Projekt obejmuje wsparciem mieszkańców powiatu myślenickiego korzystających ze świadczeń pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy mogą liczyć w ramach projektu na wsparcie doradcy ds. osób niepełnosprawnych, trening kompetencji społecznych, doradztwo zawodowe oraz szkolenia.

Drugą część spotkania otworzyła Agnieszka Gajda-Górecka, przedstawicielka projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej koordynująca doradztwo, która przedstawiła informacje na temat Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Prelegentka zaznaczyła, że informacje te powstały na podstawie materiałów ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Prelegentka omówiła główne działania, które mogą być realizowane przez instytucje pomocy i integracji społecznej. Jednocześnie przedstawicielka ROPS Kraków zaznaczyła, że choć nie są znane szczegóły dotyczące wdrażania Programu, to warto zapoznać się z tym dokumentem i przygotować do realizacji projektów w nowej perspektywie finansowej (do pobrania poniżej) Ten wątek wzbudził dyskusję co do możliwości realizacji projektów systemowych.

Na koniec wydarzenia Łukasz Oleksiewicz, doradca w zakresie zarządzania i rozliczania projektów EFS przedstawił informacje dotyczące zamykania projektów systemowych. Prelegent przypomniał zasady funkcjonowania zasady proporcjonalności, co jest bardzo istotne w kontekście kończenia projektów. Obecne na spotkaniu przedstawicielki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zaznaczyły, że razie spodziewanych trudności z wykonaniem wskaźników, należy zwrócić się do WUP Kraków z pisemną informacją i wyjaśnieniem, dlaczego danego wskaźnika nie będzie można zrealizować. 

Tu można pobrać prezentację dotyczącą założeń MRPO na lata 2014-2020. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor