AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Aktualności

Podsumowanie Rady Regionalnej Platformy WspółpracyPodsumowanie Rady Regionalnej Platformy Współpracy

19 listopada odbyło się posiedzenie Rady Regionalnej Platformy Współpracy, podczas którego zostały podsumowane prace grupy tematycznych w  roku 2015. 


Posiedzenie otworzyła Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pani Wioletta Wilimska, która przewodniczy pracom Rady. Prelegentka przedstawiła porządek spotkania, a także podsumowała działalność Rady Regionalnej Platformy Współpracy nie tylko w roku 2015, ale także od początku jej istnienia, tj. od roku 2012. 
 
Następnie Joanna Liszka, kierownik projektu Szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej realizowanego przez ROPS Kraków, podsumowała działanie 10 grup tematycznych działających w ramach Regionalnej Platformy Współpracy od roku 2012, akcentując przede wszystkim produkty, które zostały w ramach tych grup wypracowane. Prelegentka podkreśliła, że w ciągu niespełna czterech lat grupy spotykały się blisko 100 razy, brało w nich udział ponad 330 osób z ponad 160 instytucji. Joanna Liszka podkreśliła, że dzięki grupom tematycznym możliwa była dyskusja na temat istotnych zagadnień polityki społecznej, a także przekazywanie wniosków do innych podmiotów (np. WUP Kraków czy MCP), które uwzględniały szerokie spektrum opinii.
 
W dalszej części spotkania Maciej Sabal, przedstawiciel projektu szkoleniowego ROPS Kraków, podsumował działalności produktów wypracowanych w ramach grup tematycznych w roku 2015. W pierwszej kolejności prelegent przedstawił Modele mieszkań wspomaganych adresowanych do osób chorujących psychicznie oraz niepełnosprawnych intelektualnie, zaznaczając, że prace te toczyły się w ramach nowopowołanej grupy ds. mieszkań chronionych. Kolejny omówiony produkt to Model wczesnej wielospecjalistycznej interwencji dla dzieci niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością oraz  zagrożonych nieprawidłowym rozwojem. Prace tej grupy toczyły się w ramach innej nowopowołanej grupy – ds. wczesnej interwencji. Wszystkie 3 modele miały na celu wypracowanie rekomendacji w zakresie przygotowania systemu wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w Małopolsce w kontekście zapisów MRPO 2014-2020. Kolejny omówiony przez prelegenta produkt Modelowy program profilaktyczny przygotowany w ramach grupy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem tego przedsięwzięcia było to przygotowanie dokumentu pomocnego przy wypracowaniu powiatowych programów profilaktycznych. Ostatni produkt to Przewodnik do tworzenia gminnych programów wspierania rodziny opracowany w ramach grupy ds. wspierania rodziny. Celem było przygotowanie dokumentu pomocnego przy wypracowywaniu trzyletnich gminnych programów wspierania rodziny. 
 
Następnie Małgorzata Szlązak kierująca Działem Analiz w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie przedstawiła założeniu przyjętego w tym roku Programy Strategicznego Włączenie Społeczne. Celem programu jest Zintegrowana polityka społeczna koncentrująca się na wszystkich aktorach życia społecznego w Małopolsce, czerpiąca z ich potencjału, zmierzająca do harmonizacji działań, zapewniająca pożądaną jakość życia w regionie. W dalszej kolejności Małgorzata Szlązak przedstawiła wypracowane w 2014 roku „Rekomendacje do prowadzenia placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych na terenie Małopolski”. Zakres przedmiotowy tego modelowego opracowania to cele i sposób funkcjonowania placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych, charakterystyka odbiorców wsparcia, rodzaje świadczonych usług, minimalne standardy, w tym lokalowe jakie winny spełniać placówki oraz wymagania stawiane personelowi takich placówek.
 
W ostatniej części posiedzenia Wioletta Jędrzejczak z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Prelegentka przedstawiła informacje o konkursie w poddziałaniu 9.1.1 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, który został ogłoszony w tym roku. Prelegentka omówiła główne założenia programu, scharakteryzowała również wnioski, które dotychczas wpłynęły do MCP. wygórowany. Przedstawicielki MCP podkreśliły, że ta instytucja nie ma wpływu na ten wskaźnik. 
 
Spotkanie zakończyło się dyskusją dotyczącymi projektów MRPO na lata 2014-2020.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor