AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Aktualności

Posiedzenie Grupy roboczej ds. wspierania rodziny

W dniu 25 lipca 2013 r. w Sali Urzędu Marszałkowskiego odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy roboczej ds. wspierania rodziny, funkcjonującej w ramach Regionalnej Platformy Współpracy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z województwa małopolskiego  -  pracownicy socjalni, koordynatorzy asystentury rodziny oraz asystenci rodziny.


Celem spotkania było wyznaczenie kierunków działań Grupy, analiza potrzeb uczestników oraz globalnie jednostek pomocy społecznej, analiza zasobów i realizowanych działań  w obszarze wspierania rodziny.

Na wstępie dokonano rozeznania dotychczasowych działań realizowanych w ośrodkach pomocy społecznej, których reprezentanci wchodzą w skład Grupy. W każdej jednostce zatrudniony jest przynajmniej jeden asystent rodziny, natomiast różne są formy zatrudnienia i źródła finansowania. W części ośrodków struktura asystentury rodziny znajduje się na zaawansowanym poziomie organizacji – funkcjonują zespoły ds. asysty, pod kierownictwem koordynatorów.

W przeważającej części są to jednak pojedyncze stanowiska pracy.  W ośrodkach ponadto realizowane jest poradnictwo (psychologiczne, prawne, pedagogiczne), imprezy okolicznościowe dla rodzin oraz głównie w ramach projektu systemowego POKL szkoła dla rodziców oraz warsztaty. W większych ośrodkach funkcjonują grupy wsparcia dla rodziców, zapewnione jest wsparcie terapeutyczne.

W kolejnej części spotkania skupiono się na potrzebach oraz kierunkach działań grupy roboczej. W opinii uczestników Grupy najistotniejszymi tematami, wymagającymi wypracowania konkretnych rozwiązań są:
  1. Asystentura rodziny – „zakorzenienie” asystenta rodziny w systemie wspierania rodziny, dookreślenie jego roli, warsztatu pracy, wypracowanie zasad współpracy pomiędzy pracownikiem socjalnym a asystentem, dookreślenie w zakresie podziału ról, decyzyjności, odpowiedzialności. Istotnym elementem jest również zapewnienie asystentom rodziny, jak również pracownikom socjalnym specjalistycznego wsparcia w pracy z rodziną (zapewnienie rodzinom możliwości skorzystania z zajęć podnoszących kompetencje wychowawcze, terapii, mediacji).
  2. Rodziny wspierające – w zakresie pozyskiwania rodzin, kryteriów doboru, wskazań i ograniczeń w pełnieniu roli rodziny wspierającej.
  3. Praca z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej – głównie w zakresie ustalania planu pracy, diagnozy i rokowań co do możliwości powrotu dziecka pod bezpośrednią opiekę rodziców biologicznych, sposobów i czasu oddziaływań.
 
W ostatniej części ustalono plan działań do końca roku.
  1. W pierwszej kolejności podjęte zostaną zagadnienia związane z asystenturą rodziny. Decyzją Grupy celem kolejnych spotkań będzie opracowanie poradnika zawierającego rekomendacje dla asystentów rodziny. Członkowie grupy biorą pod uwagę możliwość dodatkowego zaangażowania w pracę nad poradnikiem specjalistów z zakresu asystentury. Przewidywany czas opracowania poradnika  do końca  XI 2013 r. ( zaplanowane spotkania: połowa IX, X i początek XI)
  2. Na kolejnym spotkaniu  - początek XII b.r grupa skupi się wokół zagadnień związanych z rodzinami wspierającymi.
  3. Na rok 2014 zaplanowano zagadnienia związane z praca z rodzina biologiczna dziecka umieszczonego w pieczy. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor